Pin TW FB
menu
 • Ořechovka Ořechovka
 • Ořechovka Ořechovka
 • Start - Ořechovka Start - Ořechovka
 • Start - Ořechovka Start - Ořechovka
 • Hodiny Hodiny
 • 2012-06-19 17.53.32 0886 2012-06-19 17.53.32 0886
 • Kostel sv. Norberta Kostel sv. Norberta
 • Kostel sv. Norberta Kostel sv. Norberta
 • Kostel sv. Norberta Kostel sv. Norberta
 • 2012-06-19 18.07.49 0892 2012-06-19 18.07.49 0892
 • Zvonice Zvonice
 • Schleiferka Schleiferka
 • Park pod Kajetánkou Park pod Kajetánkou
 • Schleiferka Schleiferka
 • Park pod Kajetánkou Park pod Kajetánkou
 • Kulaťákn pod Strahovem Kulaťákn pod Strahovem
 • Kulaťákn pod Strahovem Kulaťákn pod Strahovem
 • Perníkářka Perníkářka
 • Výhled od Spiritky Výhled od Spiritky
 • Výhled od Spiritky Výhled od Spiritky
 • Cesta ke Spiritce Cesta ke Spiritce
 • Cesta ke Spiritce Cesta ke Spiritce
 • Spiritka Spiritka
 • park Ladronka park Ladronka
 • park Ladronka park Ladronka
 • 2012-06-19 19.49.01 0927 2012-06-19 19.49.01 0927
 • Klikovka Klikovka
 • Velvyslanectví Indonésie Velvyslanectví Indonésie
 • Usedlost Klamovka Usedlost Klamovka
 • u Klamovky u Klamovky
 • Cíl v parku Klamovka Cíl v parku Klamovka
 • Kaple Kaple
 • Popis trasy 1 Popis trasy 1
 • Popis trasy 2 Popis trasy 2
 • Zajímavosti 1 Zajímavosti 1
 • Zajímavosti 2 Zajímavosti 2